[JAVASCRIPT] 자바스크립트 음력, 양력 공휴일 체크 함수 만들기자바스크립트 음력, 양력 공휴일 체크 함수 만들기

● 입력한 날짜가 공휴일인지 검사를 한다.

 1. /**
 2. * 입력한 날짜가 공휴일인지 검사를 한다.
 3. * 공휴일인 경우에는 경고창 후 멈춘다.
 4. * 입력형식 : 2023년 11월 21일 --> 20231121
 5. *
 6. * @param string
 7. */
 8. function isHoliday(yyyymmdd) {
 9. // 검사년도
 10. var yyyy = yyyymmdd.substring(0, 4);
 11. var holidays = new Array();
 12. // 음력 공휴일을 양력으로 바꾸어서 입력
 13. var tmp01 = lunerCalenderToSolarCalenger(yyyy + "0101"); // 음력설날
 14. var tmp02 = lunerCalenderToSolarCalenger(yyyy + "0815"); // 음력추석
 15. holidays[0] = getDateNextPre(tmp01, "pre", 1); //String(Number(tmp01) - 1); // 음력설 첫째날
 16. holidays[1] = tmp01; // 음력설 둘째날
 17. holidays[2] = getDateNextPre(tmp01, "next", 1);//Number(tmp01) + 1; // 음력설 셋째날
 18. holidays[3] = getDateNextPre(tmp02, "pre", 1);//Number(tmp02) - 1; // 추석 첫째날
 19. holidays[4] = tmp02; // 추석 둘째날
 20. holidays[5] = getDateNextPre(tmp02, "next", 1);//Number(tmp02) + 1; // 추석 셋째날
 21. holidays[6] = lunerCalenderToSolarCalenger(yyyy + "0408"); // 석가탄신일
 22. // 양력 공휴일 입력
 23. holidays[7] = yyyy + "0101"; // 양력설날
 24. holidays[8] = yyyy + "0301"; // 삼일절
 25. holidays[9] = yyyy + "0405"; // 식목일
 26. holidays[10] = yyyy + "0505"; // 어린이날
 27. holidays[11] = yyyy + "0606"; // 현충일
 28. //holidays[12] = yyyy + "0717"; // 제헌절
 29. holidays[12] = yyyy + "0815"; // 광복절
 30. holidays[13] = yyyy + "1003"; // 개천절
 31. holidays[14] = yyyy + "1225"; // 성탄절
 32. for (var i = 0; i < holidays.length; i++) {
 33. if (holidays[i] == yyyymmdd) {
 34. return true;
 35. }
 36. }
 37. }


● 음력을 양력으로 바꾸어서 반환한다.


 1. /**
 2. * 음력을 양력으로 바꾸어서 반환한다.
 3. *
 4. * @param string
 5. * return string
 6. */
 7. function lunerCalenderToSolarCalenger(input_day) {
 8. var kk = [[1, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1], /* 1841 */
 9. [2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 10. [2, 2, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1],
 11. [2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 12. [1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 13. [2, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1],
 14. [2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2],
 15. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 16. [2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2],
 17. [2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2],
 18. [2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 5, 2], /* 1851 */
 19. [2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2],
 20. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 21. [1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 1, 2],
 22. [1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1],
 23. [2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2],
 24. [1, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2],
 25. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 26. [2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2],
 27. [2, 1, 6, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2],
 28. [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2], /* 1861 */
 29. [2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2],
 30. [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2],
 31. [1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1],
 32. [2, 1, 1, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1],
 33. [2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2],
 34. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2],
 35. [1, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1],
 36. [2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1],
 37. [2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 5, 2, 1],
 38. [2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2], /* 1871 */
 39. [1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
 40. [1, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
 41. [1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 42. [2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 43. [2, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
 44. [2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 45. [2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1],
 46. [2, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1],
 47. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2],
 48. [1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 2, 1], /* 1881 */
 49. [1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 50. [1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2],
 51. [2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 52. [2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2],
 53. [2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 54. [2, 2, 1, 5, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 55. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1],
 56. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 57. [1, 5, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 58. [1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2], /* 1891 */
 59. [1, 1, 2, 1, 1, 5, 2, 2, 1, 2, 2, 2],
 60. [1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2],
 61. [1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2],
 62. [2, 1, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 63. [2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 64. [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 65. [2, 1, 5, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 66. [2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2],
 67. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 2],
 68. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1], /* 1901 */
 69. [2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2],
 70. [1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2],
 71. [2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1],
 72. [2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 73. [1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 74. [1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 75. [2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
 76. [1, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2],
 77. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 78. [2, 1, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 2, 1, 2, 2], /* 1911 */
 79. [2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2],
 80. [2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2],
 81. [2, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2],
 82. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 83. [1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 84. [2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1],
 85. [2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2],
 86. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 2, 1, 2, 2],
 87. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 88. [2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2], /* 1921 */
 89. [2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2],
 90. [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2],
 91. [2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1],
 92. [2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2],
 93. [1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1],
 94. [2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 95. [1, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2],
 96. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2],
 97. [1, 2, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 1, 2, 2, 1],
 98. [2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1], /* 1931 */
 99. [2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2],
 100. [1, 2, 2, 1, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2],
 101. [1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2],
 102. [1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1],
 103. [2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 104. [2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 105. [2, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 2, 1, 2],
 106. [2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 107. [2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1],
 108. [2, 2, 1, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1], /* 1941 */
 109. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2],
 110. [1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
 111. [1, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 112. [1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2],
 113. [2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
 114. [2, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2],
 115. [2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 116. [2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2],
 117. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1],
 118. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2], /* 1951 */
 119. [1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 120. [1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 121. [1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 122. [2, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2],
 123. [1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2],
 124. [2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 2, 2],
 125. [1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 126. [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 127. [2, 1, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 128. [2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2], /* 1961 */
 129. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1],
 130. [2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 131. [2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2],
 132. [1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1],
 133. [2, 2, 5, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1],
 134. [2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 135. [1, 2, 2, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 1, 2],
 136. [1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 137. [2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
 138. [1, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2], /* 1971 */
 139. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 140. [2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1],
 141. [2, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2],
 142. [2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2],
 143. [2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 1, 2],
 144. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1],
 145. [2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 146. [2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 2, 2, 1, 2, 1],
 147. [2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 148. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2], /* 1981 */
 149. [2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 150. [2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2],
 151. [2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 5, 2, 2],
 152. [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2],
 153. [1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1],
 154. [2, 1, 2, 2, 1, 5, 2, 2, 1, 2, 1, 2],
 155. [1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1],
 156. [2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 157. [1, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2],
 158. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2], /* 1991 */
 159. [1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2],
 160. [1, 2, 5, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1],
 161. [2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2],
 162. [1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 5, 2, 1, 1, 2],
 163. [1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
 164. [1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1],
 165. [2, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 166. [2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 167. [2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1],
 168. [2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2], /* 2001 */
 169. [2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1],
 170. [2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2],
 171. [1, 5, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2],
 172. [1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
 173. [1, 1, 2, 1, 2, 1, 5, 2, 2, 1, 2, 2],
 174. [1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2],
 175. [2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
 176. [2, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2],
 177. [2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 178. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1], /* 2011 */
 179. [2, 1, 6, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1],
 180. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 181. [1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2],
 182. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2],
 183. [1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2],
 184. [2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2],
 185. [1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2],
 186. [2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 187. [2, 1, 2, 5, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 188. [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1], /* 2021 */
 189. [2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2],
 190. [1, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2],
 191. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1],
 192. [2, 1, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 193. [2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2],
 194. [1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2],
 195. [1, 2, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1],
 196. [2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2],
 197. [1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 198. [2, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1], /* 2031 */
 199. [2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2],
 200. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 2, 2, 1, 2],
 201. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1],
 202. [2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2],
 203. [2, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 2],
 204. [2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2],
 205. [2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1],
 206. [2, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1],
 207. [2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1],
 208. [2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2], /* 2041 */
 209. [1, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2],
 210. [1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2]];
 211. var gan = new Array("甲", "乙", "丙", "丁", "戊", "己", "庚", "辛", "壬", "癸");
 212. var jee = new Array("子", "丑", "寅", "卯", "辰", "巳", "午", "未", "申", "酉", "戌", "亥");
 213. var ddi = new Array("쥐", "소", "범", "토끼", "용", "뱀", "말", "양", "원숭이", "닭", "개", "돼지");
 214. var week = new Array("일", "월", "화", "수", "목", "금", "토");
 215. var md = new Array(31, 0, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
 216. var year = input_day.substring(0, 4);
 217. var month = input_day.substring(4, 6);
 218. var day = input_day.substring(6, 8);
 219. // 음력에서 양력으로 변환
 220. var lyear, lmonth, lday, leapyes;
 221. var syear, smonth, sday;
 222. var mm, y1, y2, m1;
 223. var i, j, k1, k2, leap, w;
 224. var td, y;
 225. lyear = get_year(year); // 년도 check
 226. lmonth = get_month(month); // 월 check
 227. y1 = lyear - 1841;
 228. m1 = lmonth - 1;
 229. leapyes = 0;
 230. var byoonchecked = false;
 231. if (kk[y1][m1] > 2) {
 232. if (byoonchecked) {
 233. leapyes = 1;
 234. switch (kk[y1][m1]) {
 235. case 3:
 236. case 5:
 237. mm = 29;
 238. break;
 239. case 4:
 240. case 6:
 241. mm = 30;
 242. break;
 243. }
 244. } else {
 245. switch (kk[y1][m1]) {
 246. case 1:
 247. case 3:
 248. case 4:
 249. mm = 29;
 250. break;
 251. case 2:
 252. case 5:
 253. case 6:
 254. mm = 30;
 255. break;
 256. } // end of switch
 257. } // end of if
 258. } // end of if
 259. lday = get_day(day, mm);
 260. td = 0;
 261. for (i = 0; i < y1; i++) {
 262. for (j = 0; j < 12; j++) {
 263. switch (kk[i][j]) {
 264. case 1:
 265. td = td + 29;
 266. break;
 267. case 2:
 268. td = td + 30;
 269. break;
 270. case 3:
 271. td = td + 58; // 29+29
 272. break;
 273. case 4:
 274. td = td + 59; // 29+30
 275. break;
 276. case 5:
 277. td = td + 59; // 30+29
 278. break;
 279. case 6:
 280. td = td + 60; // 30+30
 281. break;
 282. } // end of switch
 283. } // end of for
 284. } // end of for
 285. for (j = 0; j < m1; j++) {
 286. switch (kk[y1][j]) {
 287. case 1:
 288. td = td + 29;
 289. break;
 290. case 2:
 291. td = td + 30;
 292. break;
 293. case 3:
 294. td = td + 58; // 29+29
 295. break;
 296. case 4:
 297. td = td + 59; // 29+30
 298. break;
 299. case 5:
 300. td = td + 59; // 30+29
 301. break;
 302. case 6:
 303. td = td + 60; // 30+30
 304. break;
 305. } // end of switch
 306. } // end of for
 307. if (leapyes == 1) {
 308. switch (kk[y1][m1]) {
 309. case 3:
 310. case 4:
 311. td = td + 29;
 312. break;
 313. case 5:
 314. case 6:
 315. td = td + 30;
 316. break;
 317. } // end of switch
 318. } // end of switch
 319. td = td + parseFloat(lday) + 22;
 320. // td : 1841 년 1 월 1 일 부터 원하는 날짜까지의 전체 날수의 합
 321. y1 = 1840;
 322. do {
 323. y1 = y1 + 1;
 324. if ((y1 % 400 == 0) || ((y1 % 100 != 0) && (y1 % 4 == 0))) {
 325. y2 = 366;
 326. }
 327. else {
 328. y2 = 365;
 329. }
 330. if (td <= y2) {
 331. break;
 332. }
 333. else {
 334. td = td - y2;
 335. }
 336. } while (1); // end do-While
 337. syear = y1;
 338. md[1] = Number(y2) - 337;
 339. m1 = 0;
 340. do {
 341. m1 = m1 + 1;
 342. if (td <= md[m1 - 1]) {
 343. break;
 344. }
 345. else {
 346. td = td - md[m1 - 1];
 347. }
 348. } while (1); // end of do-While
 349. smonth = Number(m1);
 350. sday = Number(td);
 351. // 월이 한자리인경우에는 앞에 0을 붙혀서 반환
 352. if (smonth < 10) {
 353. smonth = "0" + smonth;
 354. }
 355. // 일이 한자리인경우에는 앞에 0을 붙혀서 반환
 356. if (sday < 10) {
 357. sday = "0" + sday;
 358. }
 359. //return new String(syear + smonth + sday);
 360. return new String(String(syear) + String(smonth) + String(sday));
 361. }


● 년도검사를 한다 => 년도가 검사 범위를 벗어나면 경고창 후 멈춘다.


 1. /**
 2. * 작성일 : 2023.11.21
 3. * 년도검사를 한다.
 4. * 1841~2043년 까지만 검사가 가능하다.
 5. * 년도가 검사 범위를 벗어나면 경고창 후 멈춘다.
 6. *
 7. * @param int
 8. * @return int
 9. */
 10. function get_year(src) {
 11. if ((src < 1841) || (src > 2043)) {
 12. alert('연도 범위는 1841 ~ 2043 까지입니다.');
 13. return;
 14. } else {
 15. return src;
 16. }
 17. }


● 달이 12보다 크거나 1보다 작은지 검사한다 => 날짜가 잘못된 경우에는 경고창 후 멈춘다.

 1. /**
 2. * 달이 12보다 크거나 1보다 작은지 검사한다.
 3. * 날짜가 잘못된 경우에는 경고창 후 멈춘다.
 4. *
 5. * @param int
 6. * @return int
 7. */
 8. function get_month(src) {
 9. if ((src < 1) || (src > 12)) {
 10. alert('월 범위는 1 ~ 12 까지입니다.');
 11. return;
 12. } else {
 13. return src;
 14. }
 15. }


● 날짜가 1일보다 크고 src보다 작은 경우는 날짜를 반환한다 => 날짜가 잘못된 경우에는 경고창 후 멈춘다.

 1. /**
 2. * 날짜가 1일보다 크고 src보다 작은 경우는 날짜를 반환한다.
 3. * 날짜가 잘못된 경우에는 경고창 후 멈춘다.
 4. *
 5. * @param int
 6. * @param int
 7. * @return int
 8. */
 9. function get_day(src, day) {
 10. if ((src < 1) || (src > day)) {
 11. alert('일 범위가 틀립니다.');
 12. return;
 13. } else {
 14. return src;
 15. }
 16. }


● 날짜의 입력된 일수 만큼의 날짜 return

 1. /*
 2. * 날짜의 입력된 일수 만큼의 날짜 return
 3. * pyyyymmdd : 20231121
 4. * pgubn : pre, next
 5. * pday : 1 2
 6. * return : yyyymmdd
 7. */
 8. function getDateNextPre(pyyyymmdd, pgubn, pday) {
 9. var ndate = new Date(pyyyymmdd.substring(0, 4), pyyyymmdd.substring(4, 6), pyyyymmdd.substring(6, 8));
 10. var chkdate = new Date(pyyyymmdd.substring(0, 4), pyyyymmdd.substring(4, 6), pyyyymmdd.substring(6, 8));
 11. switch (pgubn) {
 12. case "pre":
 13. chkdate.setDate(ndate.getDate() - pday);
 14. break;
 15. case "next":
 16. chkdate.setDate(ndate.getDate() + pday);
 17. break;
 18. }
 19. //날짜포맷맞추기
 20. var szyyyymmdd = String(chkdate.getFullYear());
 21. if (String("0" + String(chkdate.getMonth())).length > 2) {
 22. szyyyymmdd = szyyyymmdd + "" + String(chkdate.getMonth());
 23. } else {
 24. szyyyymmdd = szyyyymmdd + "0" + String(chkdate.getMonth());
 25. }
 26. if (String("0" + String(chkdate.getDate())).length > 2) {
 27. szyyyymmdd = szyyyymmdd + "" + String(chkdate.getDate());
 28. } else {
 29. szyyyymmdd = szyyyymmdd + "0" + String(chkdate.getDate());
 30. }
 31. var rtnDate = szyyyymmdd;
 32. return rtnDate;
 33. }


● 사용 방법

isHoliday에 날짜 년-월-일을 입력하여 공휴일인지 true / false 값을 return 받을 수 있다.

 1. 실행 함수 : isHoliday(strDate.replace(/-/g, ""))
 2. return 값 : true / false
* 자바스크립트의 다른 글도 확인해보세요!

비밀번호 정규식 - 8자 이상의 문자열, 하나 이상 숫자, 문자, 특수문자 포함

Javascript Jquery 휴대폰번호 정규식, 자동 하이픈 입력

* 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음
작성자 소개
초이 프로필
WrapUp 블로거

초이

반려견을 좋아하고, 차를 좋아하고, 여행을 좋아하고, 맛집을 찾아 즐기는 웹 개발자 입니다^^